khamphait Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản)

Go down

code [Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản)

Post by quanghienmk on Sun May 20, 2012 12:47 pm

Thân Chào Tất Cả Các Bạn.Do Nhu Cầu Các Bạn Muốn Học Web Mà Không Biết Một Ngôn Ngữ Web Nào Cả Lên Mình Làm Phần Này.Mong Các Bạn Yêu Thích Web Cố Gắng Đọc Và Thực Hành Nha.Nó Là Ngôn Ngữ Cơ Bản Nhất Để Thiết Kế 1 Trang Web Cho Riêng Mình.
Bắt Đầu Nha:Ngôn Ngữ HTML Là Ngôn Ngữ Cơ Bản Nhất Cho Phép Bạn Lập 1 Trang Web Tĩnh ,Trong Đó Có Ảnh Và Nội Dung(chữ)
Để làm web bằng html bạn phải có văn bản soạn thảo (chèn ảnh,viết chứ...).Thông thường ta dùng "Notepad"
Để mở Notepad Bạn Vào Start-->Program-->Accessories-->Notepad
Hoặc phím windows + R , điền notepad


Chúng Ta Bắt Đầu Soạn Thảo:Web Có 3 Phần Chính Là Đầu (Head),Thân (Body) Và Cuối ()
HTML dùng các thẻ Vidụ Đấy Là Thể < body>Thẻ quy định bởi 2 dấu <> .Nếu bạn mở thẻ thì phải đóng nó. Ví dụ < p>(đây là thẻ mở> < /p>(đây là thẻ đóng)
(Hướng dẫn thêm:Các thẻ phải viết liền nhau không được cách,và các thẻ sẽ không xuất hiện khi lên trình duyệt. do mình hướng dẫn phải hiện các thẻ nên mình mới dùng cách để hiện lên cho các bạn hiểu)
Bắt Đầu Nha:

< html>
< head>
< title> Huong Dan Lam Website-VangTrangXanh < / title>
< /head>

Phần Này Tạo Cho Bạn Dòng Chữ Ở Trên Thanh Tiêu Đề.
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) 2
hình minh họa dòng chữ"Huong Dan Lam Website-VangTrangXanh" trên thanh tiêu đề

(Hướng dẫn thêm:bạn dùng Noteped gõ đoạn mã mầu đỏ vào rồi vào File->Save ;phần File Name đánh tên web nhưng có đuôi là .html vidụ webhay.html,còn phần Encoding bạn chọn kiểu UTF-8,bạn chọn kiểu đó mới xuất hiện tiếng việt ,Xong rồi bạn nhìn lên trên có chữ Save In bạn có thể Save ra Decsktop hoặc My Documents.Xong rồi bạn tìm tệp Webhay.html kick vào sẽ xuất hiện web giống hình trên.Sau khi chạy trang webhay.html bạn muốn mở ra soạn tiếp thì bạn vào View-->Source soạn đến đâu bạn bấm CTLR+S hoặc vào File-->Save để ghi lại nội dung vừa soạn vào )

Xong Phần Tiêu Đề .Bây Giờ Sang Phần Thân(Body). Bạn gõ như sau:

< html>
< head>
< title> Huong Dan Lam Website-VangTrangXanh < / title>
< /head>
< Body> Thân Chào Tất Cả Các Bạn
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) 3
hình minh họa dòng chữ "Thân chào tất cả các bạn"
Nếu Bạn Muốn Dòng Chữ "Thân chào tất cả các bạn" ra Giữa màn hình bạn dùng thẻ < center>

< html>
< head>
< title> Huong Dan Lam Website-VangTrangXanh < / title>
< /head>
< Body> < center>Thân Chào Tất Cả Các Bạn < /center>
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) 4
Hình minh họa dòng chữ "Thân Chào Tất Cả Các Bạn" ra giữa màn hình
Nếu bạn muốn dòng chữ "Thân Chào Tất Cả Các Bạn" To và có mầu đỏ bạn thêm thẻ < font color="red"size=5>Thân Chào Tất Cả Các Bạn< /font> (red:mầu đỏ;blue:xanh thẫm;green:Xanh lá cây) bạn gõ như sau:
< html>
< head>
< title> Huong Dan Lam Website-VangTrangXanh < / title>
< /head>
< Body> < center>< font color="red"size=5>Thân Chào Tất Cả Các Bạn < /center>
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) 5
hình minh họa dòng chữ "Thân Chào Tất Cả Các Bạn" ở giữa ,to,đỏ
Bạn tiếp tục gõ như sau:

< html>
< head>
< title> Huong Dan Lam Website-VangTrangXanh < / title>
< /head>
< Body> < center>< font color="red"size=5>Thân Chào Tất Cả Các Bạn < /center>
< font color="blue">Dòng Sông Lơ Đãng Cuộc Tình Mùa Thu < /font
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) 6
Hình minh họa dòng chữ "Dòng Sông Lơ Đãng Cuộc Tình Mùa Thu"
Thẻ < br> là thẻ xuống dòng Ví dụ bạn gõ đoạn code sau:
< html>
< head>
< title> Huong Dan Lam Website-VangTrangXanh < / title>
< /head>
< Body> < center>< font color="red"size=5>Thân Chào Tất Cả Các Bạn < /center>
< font color="blue">Dòng Sông Lơ Đãng < br>Cuộc Tình Mùa Thu < /font>
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) 7
Hình minh họa đoạn "Dòng Sông Lơ Đãng Cuộc Tình Mùa Thu" xuống hàng
Nếu bạn muốn dùng ảnh làm nền thì bạn gõ như sau trong thẻ < body background="anh/anhnen.gif">.Bạn Phải Có Cái Ảnh Đấy Nhé và đặt trong thư mục anh
Đoạn code là:

< html>
< head>
< title> Huong Dan Lam Website-VangTrangXanh < / title>
< /head>
< Body background="anh/anhnen.gif"> < center>< font color="red"size=5>Thân Chào Tất Cả Các Bạn < /center>
< font color="blue">Dòng Sông Lơ Đãng < br>Cuộc Tình Mùa Thu < /font>
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) 8
Hình minh họa cách tạo ảnh nền trang web
Nếu bạn có 1 bức ảnh có tên là "emyeu.jpg"> thì thẻ chèn ảnh như sau:< img src="anh/emyeu.jpg">
Bạn gõ như sau:

< html>
< head>
< title> Huong Dan Lam Website-VangTrangXanh < / title>
< /head>
< Body> < center>< font color="red"size=5>Thân Chào Tất Cả Các Bạn < /center>
< font color="blue">Dòng Sông Lơ Đãng < br>Cuộc Tình Mùa Thu < /font> < center> < img src="anh/emyeu.jpg">< /center>
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) 9
Hình minh họa cách chèn ảnh vào trang web
Nếu bạn muốn dòng chữ chạy trên web thì bạn dùng thẻ < marquee> < /marquee> Ví Dụ:
< marquee behavior=scroll direction=left loop=infinite scrolldelay=40 > Có Nỗi Buồn Nào Trong Cõi Đời Này BằngThiếu Vắng Hình Bóng Em< /marquee>
Kết Qủa Là:
Có Nỗi Buồn Nào Trong Cõi Đời Này BằngThiếu Vắng Hình Bóng Em
direction=left:Chữ chạy từ phải sang trái
direction=right:Chữ chạy tù trái sang phải
direction=up:Chữ chạy từ dưới lên

******************************************PHẦN KẺ BẢNG***************************************
giả sử bạn có 3 bức ảnh là h1.jpg,h2.jpg,h3.jpg đặt trong thư mục anh .Bạn chèn ảnh như sau:
< img src="anh/h1.jpg">< br>
< img src="anh/h2.jpg">< br>
< img src="anh/h3.jpg">< br>

Kết Quả Là:
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) H1
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) H2
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) H3
Bạn chú ý lệnh "bgcolor=""> là mầu nền của trang web
vidụ bạn muốn trang web của mình có mầu hồng thì bạn chèn lệnh "bgcolor="#E168F7">hay xanh lá cây
< body bgcolor="green">
*Nếu bạn muốn kẻ 1 dòng qua trang web ta dùng thẻ < hr>
vi du:< hr width=80%>

Một Số Thẻ Khác: *< b> :Thẻ làm cho chữ đậm.
*< i> :Thẻ làm cho chữ nghiêng
*< u>:thẻ làm cho chữ ghạch chân
*< strong>:Làm chữ đậm và to
*< big>:Làm Chữ to
*******************LÀM CHƯƠNG TRÌNH NGHE NHẠC********************
Làm chương trình media nghe nhack bạn gõ theo đoạn code sau:
< object id="mediaPlayer" bgcolor="#0000FF" valign="top" name="mediaPlayer" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" height="215" width="220">
< param name="URL" value="ban go linh nhac vao day" ref="">
< param name="volume" value="100">
< param name="EnableContextMenu" value="0">
< param name="defaultFrame" value="">
< param name="playCount" value="10">
< param name="autoStart" value="-1">
< param name="currentMarker" value="0">
< param name="invokeURLs" value="-1">
< param name="baseURL" value="">
< param name="mute" value="0">

< embed id="mediaPlayer" bgcolor="#0000FF" valign="top" name="mediaPlayer" src="ban go linh nhac vao day" uimode="full" stretchtofit="false" height="125" hspace="0" vspace="0" width="240">
< /object>
Một số chức năng chính'
*< param name="volume" value="100">:Am Thanh Cao Nhất
* < param name="autoStart" value="-1">:Tự Động Bật Bài Hát Khi Trang Web Được Load Khi "Value=-1" Và Chờ Người Kick Vào Nút "Play" Khi "Value=0"> * Là Số Lần Hát Lại 1 Bài.Nếu "Value=0" Thì Hát Hết 1 Bài Thì Dừng
Chú Ý: Nếu bạn gõ tiếng việt thì bạn phải save trang web theo kiểu UTF-8
[Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản) 10
Hình minh họa Save trang web theo kiểu UTF-8
*Nếu bạn Save trang web vào rồi bạn muốn gõ thêm thì bạn mở trang web đó ra và vào "View-->Source"> Mở Ra Soạn Tiếp
*còn đây là đoạn code chữ chạy lên <MARQUEE scrollAmount=2 scrollDelay=2 direction=up
behavior=scoroll style="color: #FF0000">chữ cần chạy</SPAN></FONT></MARQUEE>
color: là màu chữ

quanghienmk
quanghienmk

Giới tính : Male Posts : 11
Icoin : 22
Thanks : 11
Tuổi : 31

Back to top Go down

code Re: [Chia sẻ] Làm Web Bằng Ngôn Ngữ HTML (cơ bản)

Post by adkhamphait on Sat Jun 02, 2012 7:37 am

thanks you
adkhamphait
adkhamphait

Giới tính : Male Posts : 201
Icoin : 370
Thanks : 19

https://vntinhoc.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum